След като управителят на "Приют за безстопанствени животни" в Севлиево Мария Христова подаде заявление за напускане, Община Севлиево обяви конкурс за нейното място.

Кандидатите трябва да имат висше образование и три години професионален опит, да притежават свидетелство за управление на моторно-превозно средство, компютърна грамотност, организационни и социални умения, да притежава компетенции, свързани с познаването на нормативните актове в общинската администрация. Необходимо условие е и познаването на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, както и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на Приюта за безстопанствени животни в град Севлиево. Кандидатите не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Краен срок за подаване на документите в Центъра за услуги и информация на гражданите (стая 110) на първи етаж в сградата на Общинска администрация  Севлиево е 15.06.2020 г.  За контакти тел. 0675/396 147 – отдел „Управление на човешки ресурси”. Обявен е конкурс и за служител, който да се включи към екипа на приюта.

Източник: www.sevlievo.bg