Наблюдава се трайна тенденция за постепенно намаляване на популацията на бездомните кучета във Велико Търново, показва доклад, изготвен от експертите на фондация „Четири лапи ”. Увеличава се обаче броят на бездомните котки. Според данните безстопанствените кучета са непропорционално разпределени в различните квартали и райони на града. За пръв път за Велико Търново е изготвен цялостен доклад, който на базата на утвърдена методика, показва броя на бездомните кучета в града и общината. Той е направен по молба на Община Велико Търново и е предоставен безвъзмездно за нуждите на успешно управление и справяне с проблема с бездомните кучета.

Според непрецизно преброяване по наблюдение преди няколко години бездомните кучета са били около 2 000. В момента в цялата община, съгласно прецизна и утвърдена методика, броят им е 325. Докладът показва, че основна причина за наличието на нови безстопанствени животни е липсата на контрол върху домашните кучета и котки. Това от една страна включва контрол върху свободното им предвижване, а от друга – върху възпроизводството им. Контролът е отговорност както на самите собственици, така и на местната и централна власти. Отговорност на всеки собственик е да не допуска домашният му любимец да напуска мястото, където е отглеждан, както и да не се възпроизвежда, при положение, че не могат да бъдат положени адекватни грижи за поколението му. В повечето случаи притокът на животни компаньони от дома към улицата се благоприятства в районите, където контролът на самите собственици е нисък (най-вече поради ниско ниво на образованост или чувство за отговорност), а осъществяването на контрол от страна на местната власт е трудно. По правило в централните градски райони притокът от дома към улицата е по-нисък.

За установяване броя на безстопанствените животни на територията на Община Велико Търново беше приложена методика, разработена от специалисти на фондация „Четири лапи ”, която успешно е прилагана в много страни. За целта е необходима информация за обща дължина на пътната мрежа (в км.) и/или общ брой на жилищните сгради и/или брой на улиците. По време на самото преброяване екип обикаля улиците на населеното място и отчита броя на забелязаните животни за изминато разстояние/брой сгради/брой улици. Данните се попълват в анкетна карта, като след обобщаването им по формула се изчислява общият брой на безстопанствените животни. За изчисляване на крайния брой на котките полученият резултат допълнително се умножава по коефициент 1,3. Преброяването на безстопанствените кучета и котки в Община Велико Търново беше извършено в периода 18 – 22.11.2013 г. Ангажирани бяха два екипа на Фондация „Четири лапи “. Освен гр. Велико Търново, преброяването обхвана и 8 други населени места – градовете Килифарево и Дебелец и селата Арбанаси, Леденик, Шемшево, Шереметя, Малки чифлик и Беляковец. Самото преброяване се извършваше рано сутрин (между 8 и 12 ч.) и следобед (между 16 и 19 ч.). За времето на преброяването бяха обходени 297 км от общата пътна мрежа. В гр. Велико Търново бяха обхванати 196 км, по-голямата част от които пеш. Според данни, предоставени от отдел „Екология” към Община Велико Търново, общата пътна мрежа на града възлиза на 231.1 км. При покрити 196 км. пътна мрежа и преброени 275 кучета и 502 котки , общият брой на безстопанствените животни в гр. Велико Търново към периода на преброяването е изчислен съответно на 325 кучета и 771 котки . Броят на кастрираните скитащи кучета е между 146 и 340, или между 30 и 70 % от общата популация на всички безстопанствени кучета . Голямата разлика в стойностите се дължи на невъзможността за точно определяне на всички кастрирани кучета . Като цяло броят на бездомните животни е в рамките на нормалното за страната, сочи докладът.

Прави впечатление ниският брой на безстопанствените кучета , което може да се счита, че е една от причините за увеличения брой котки. Не може да се говори за свръхпопулация от безстопанствени кучета или котки , тъй като общият им брой на 100 жители е 1.5 (свръхпопулация е налице в случай, че общият брой на бездомните кучета е в съотношение 1:10 спрямо населението), обясняват специалистите.

Характерно е, че няма обособени големи глутници. Прави впечатление фактът, че разпределението по квартали е неравномерно, като основната концентрация на скитащи котки е в централната част на града. Има случаи на домашни кучета , които се пускат свободно на разходка пред къщите или блоковете, което е допълнителна предпоставка за увеличаване на популацията от безстопанствени кучета . Въз основа на направеното проучване на популацията от безстопанствени животни на територията на Община Велико Търново и във връзка с нейното намаляване от “Четири лапи ” препоръчват поддържане на контрол на средата, което включва основно редовното сметосъбиране и сметоизвозване. Според изследването към момента на извършване на преброяването сметосъбирането във Велико Търново е на добро ниво и няма задържане на отпадъците в контейнерите повече от един ден. Другата препоръка е контрол над домашните кучета и котки . Според специалистите трябва да се засили дейността по регистрацията на домашните кучета и редовно събиране на общинските такси от собствениците. Налагането на добра система за идентификация (с микрочип) и въвеждане на данните в електронна база данни ще гарантира контрол върху притока на животни от дома към улицата и възможност за по-пълен анализ на факторите, влияещи върху популацията от скитащи кучета . Систематизираната и изчерпателна информация относно домашните кучета , отглеждани на територията на община Велико Търново, и най-вече – брой на новорегистрираните домашни кучета за всяка следваща година, брой на освободените от такса животни и конкретната причина за това (кастрация, поставен микрочип, куче водач, служебно или ловно куче ) и породата (или липсата на такава) на всяко регистрирано куче ще позволи по-точна оценка на отношението на собствениците и ще даде възможност на общината да прецени как по-добре да насочи своите усилия и информационни кампании. От “Четири лапи ” препоръчват и контрол на безстопанствените кучета и котки.

По предоставени данни от община Велико Търново за периода от 2008 г. до 2013 г. са кастрирани 6132 бездомни животни, 5707 са обезпаразитени, 5484 - ваксинирани и 74 са осиновени. Впечатление прави липсата на кастрирани котки през годините на фона на многочислената популация. За постигане на високи резултати в кратки срокове трябва да се заложи на масовата кастрация не само на безстопанствените кучета , но и на котките. Едва след като бъде блокиран притокът на животни от дома към улицата и бъде достигнат висок процент (над 80%) на кастрация на безстопанствените животни може да се отчете установяване на контрол над популацията от улични кучета и котки. Добрата приютна дейност чрез общинска структура или сътрудничество с неправителствена организация за защита на животните също ще спомогне за ограничаване на притока на животни от дома към улицата – при случаи на изоставени котки или кучета , чиито собственици не могат да се грижат за тях или са починали. Организирането на ежегодно преброяване на безстопанствените животни , което да отчита и броя на кастрираните, е добър начин за оценка на моментното състояние на популацията, както и на резултата от дейността по овладяването й. С цел по-доброто отчитане на обработените кучета и котки е необходимо извършването на добра видима и трайна маркировка, като препоръчваният начин при кучетата е чрез ушна марка с пореден номер и микрочип, а при котките – татуировка и купиране на връхчето на ухото. Практиката показва, че обществото възприема по-добре третираните животни , когато те са отчетливо маркирани, посочва докладът.

Източник: www.dariknews.bg

Pin It