бездомно куче

7 дни ще имат на разположение собствениците на кучета, които след залавянето им навън са уведомени, че домашните им любимци са прибрани от властите, предвижда новата Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, която е публикувана в Държавен вестник. „При неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомлението, кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик. Неосиновените кучета, с установена регистрация се връщат по местата на залавянето им”, предвижда още наредбата.

Новият документ предвижда още управителят на ветеринарномедицинското заведение вписва кучетата в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, а ветеринарният лекар, извършил ветеринарномедицинските манипулации, ги отразява с подпис и печат в паспортите на животните. Всяко едно куче трябва да премине през пет процедури според Националната програма. Това са кастрация, маркиране, външно и вътрешно обезпаразитяване (включително за ехинококоза),  ваксинация срещу бяс и издаване на паспорт.

До 15-то число на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината копия от документите за заловените кучета и извършените ветеринарномедицински манипулации, изготвени през предходния месец, а всяка година ще се прави отчет през БАБХ  чрез списък с идентификационните номера на кастрираните, обезпаразитените, ваксинираните, идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета в срок до 15 декември на текущата година.

Предвижда се преброяването на кучетата да се прави през периода март-юни или септември-ноември, като тази акция се прави на всеки две години от предварително съставена комисия, в която обаче не могат да участват хората, които правят кастрация на кучетата. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще се уточнява кога ще се прави това.

Новата наредба определя и начините за създаване на регионални приюти по общини, като това ще бъде възможно, само ако няма изградени общински или частни приюти или са с недостатъчен капацитет. Важно условие за изграждането на приют на територията на дадена община е и да е извършено най-малко едно преброяване на безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.

Регионалните приюти се изграждат след обявено блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна, е записано още в документа. Това може да стане със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и след като всички кучета от улицата са кастрирани. След блокиране на раждаемостта безстопанствените кучета се изтеглят от улицата поетапно и се настаняват в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.

Финансирането на мерките по програмата се предвижда да бъде от държавния и общинския бюджет, дарения и чрез международни програми и проекти.

Източник: www.agrozona.bg