Откровени кражби са били извършвани при изграждането на изолатора за бездомни кучета в Сеславци, заяви шефът на столичната фирма "Екоравновесие" Мирослав Найденов пред "Труд". При бюджет от 300 000 лв. за градежа са били похарчени двойно повече без разрешение на общината. Злоупотреби имало и с медикаменти и консумативи.

Well already everyone be familiar with that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Д-р Мирослав Найденов, директор на столичната общинска фирма "Екоравновесие", пред Румяна Пенкова:

КРАЛИ СА И ОТ СОФИЙСКИЯ КУЧКАРНИК

- Бившият зам.-кмет на столицата Милор Михай­лов обясни пред „Труд", че не се притеснява от проверките във фирма „Екоравновесие" и се надява те да са обектив­ни.  Основателно  ли  е спокойствието  му,  д-р Найденов?

-  Проверката приключи и никой не се съмнява в обективността й. За дои­зясняване и конкретизи­ране на някои детайли със заповед от 2 ноември г-н Борисов назначи и оглед във фирма  „Софинвест", упражнявала инвеститор­ски контрол върху строе­жа на изолатора в Сеславци.

- Защо?

- Защото проверяващи­те от инспектората уста­новиха грубо разминава­не между проекта и изпъл­нението му по отношение на вложените материали и труд. По тази причина и кметът Борисов разпоре­ди резултатите от провер­ката незабавно да бъдат внесени в Софийската градска прокуратура.

- Толкова ли са големи нарушенията?

- Фактите са изключи­телно неприятни и говорят за откровени кражби. За изграждането на изолато­ра в Сеславци общински­те съветници през 2004 г. са дали разрешение за по­лзване на 300 000 лева от столичната хазна. Но впоследствие е сключен договор за градежа за 530 000 лева с фирма „Стройкомерс" - Дупница. За по­харчената горница от 230 000 лева не е искано раз­решение от общинарите. Обектът е въведен в ек­сплоатация без докумен­тите, изисквани от закона. На това отгоре са похар­чени още около 70 000 ле­ва за хладилни камери и навеси, които поначало е трябвало да бъдат вклю­чени в основния проект. Така че наричаният от софиянци кучкарник е изля­зъл златен и 2 пъти по-скъп. Отделно от това събирателно дружество „Чавдо" е правило оградата, която е изписана като нова, а си е ползвана старата на бив­шето ТКЗС.

- И защо кучкарникът се е оказал на цената на луксозна къща в Драга­левци?

- Проверяващите уста­новиха, че цените на до­грамата, вратите, плочки­те от фаянс и теракота, ма­териалът за клетките и из­олацията и т.н. са раздути и не отговарят на каче­ството, за което е платено. Ползвани са най-нискока­чествени материали, кои­то са актувани и изписвани по цени на луксозни. Но това не е всичко. Има груби нарушения в счето­водната отчетност на фир­мата и особено при възлагането и изпълнението на обществените поръчки за медикаменти и консумати­ви. Това е било констати­рано и при ревизия на Дър­жавния финансов контрол и е описано в одитния до­клад от м.г. Не знам защо ресорният зам.-кмет не им е обърнал внимание.

- Да не би да има нещо общо с фирмите, печели­ли поръчките?

- Не знам. Но от докумен­тите се вижда, че фирмата „Гергьовче" е била един­ствената, на която са въз­лагани.

- Според фирмения ре­гистър „Гергьовче" е собственост на Давидка Каменова - съпруга на бившия депутат от СДС сега - член на НИС на си­нята партия Красимир Каменов. Милор Михай­лов е от същата партия. Да не би Каменов да е част от обръча фирми, издържащи СДС?

- Не знам кой къде члену­ва - аз никъде не членувам и не познавам механизма на обръчите. Но проверка­та установи, че за 2005 г., в нарушение на наредбата за възлагане на малки об­ществени поръчки, бивши­ят шеф на „Екоравновесие" Кирчев и „Гергьовче" са подписали общо два дого­вора - за 30 356 лева и за 56 811 лева. Същите наруше­ния са направени и за 2006 г. Този договор е за 28 521 лева.

- Странно, за година и половина Каменов е прибрал от касичката „скитащи  кучета" над 115000лв., заобикаляйки закона. А на отчетно-изборния конгрес на Съюза на ве­теринарните лекари, проведен на 2 ноември, се е обявил против про­грамата на Световната здравна организация (СЗО), изпълнявана и от вас в „Екоравновесие".

- Информацията ви е вяр­на. Предоставям ви точен цитат на думите на д-р Кра­симир Каменов пред кон­греса: „По улиците на Брюксел няма бездомни кучета и да не ми обясня­ват, че понеже много си ги обичали, те ще си ходят та­ка. Аз мисля, че съюзът, заедно с ръководството на НВМС, трябва да направи една кампания, в която да разясни, че стратегията с кастрацията следкастрационни цен­трове може и да облаго­детелства някои лица, но не реша­ва проблема. Решението е да ня­ма бездомни кучета, а не да се вземат пари от чуж­дестранни защитни орга­низации."

- Между редовете личи, че Каменов иска заедно с НВМС да организират ловна хайка и да избият кучетата – напук на Брюксел?

- Може и това да иска. Но със сигурност апелът е за запазване на статуквото и организацията на работата, за която за 8 г. са похарчени над 5 милиона лева. И какво е свършено? По отчетите на „Екоравновесие" са избити над 70 000 животни, всъщност те са си на улицата. Извадки на проверяващите обаче показа­ха, че данните в амбула­торните дневници са до­писвани и бройката е раз­дувана, за да се изписват консумативи, храна, бен­зин. Обявявани се фиктив­ни ремонти на спрени от движение автомобили, а някой е прибирал парите.

- На 2 ноември в гер­манското издание „Шпигел" се появи статия, в която изолаторът в Сеславци е обявен за „най-големия лагер на смърт­та"?

- Това е половината от изречението,  в което се казва, че в този най-голям досега лагер „вече не се убива безразборно".  Ви­цепрезидентът  на  Евро­пейския парламент д-р Инго Фридрих е цитиран от „Шпигел" да казва в писмо до премиера Станишев, че на България, като член на ЕС, й е нужен закон за защи­та наживотните, синх­ронизиран с етичните норми на общността. И той да бъде приет преди приемането на страната в Евросъюза.

- Може ли да бъде приет такъв закон до края на годината?

- Ако парламентът поис­ка, може да го направи. Но г-н Милор Михайлов, чийто съветник е генералният директор на НВМС Жеко Байчев, беше категорично против  предложената от мен концепция за работа с бездомните животни. Което означава, че те са против препоръките на ЕС и на СЗО. Дали депутатите ще приемат правилния за­кон при това ръководство на НВМС, не мога да га­дая.
Pin It