4  самолета   ще   раз­пръснат над 1,1 млн. примамки с ваксина против бяс над част от те­риторията на страната, съ­общиха от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

Ваксината е в кубчета с размер 2/3/2 см, има спе­цифична миризма и е опасна за здравето на хората! Но не е вредна за домашните животни.

Акцията е за ваксиниране нахищници - лисици, ча­кали, вълци. Ще се прове­де от 28 април до 14 май, ще се повтори през есента.

Ще бъдат покрити над 55 000 кв. км от областите Ви­дин, Монтана Враца, Пер­ник, Кюстендил, София, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе, Раз­град, Търговище, Шумен, Добрич, Варна и Сили­стра. От 150 м височина ще бъдат хвърлени на кв. км по 20 дози от ваксината.

В примамките е включен маркер, който се отлага в костите и доказва, че жи­вотното е ваксинирано.

31 случая на бяс са реги­стрирани у нас от началото на 2009 г. Ваксинацията на дивеча се провежда по специална програма и се финансира от ЕС със 790 000 евро.

Well already everyone have that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It