Напоследък със за­видна енергия, дос­тойна за реализиране на други цели, някои масмедии, държавни и обществени структури и частни ли­ца раздухват проблема за бездомни­те кучета. Но не с цел да се намери подходящ дом за тези „най-верни приятели" на човека, а те просто да изчезнат от населените места. Пред­лаганият механизъм, маскиран зад термина евтаназия, просто означава изтребване на тези животни след максимално двуседмичен престой в създадените за тази цел изолатори.

Тази примитивна жестокост се обос­новава с някои злощастни инциденти, чиято дълбока причина се крие в бе­зотговорното отношение на част от хората към своите домашни любим­ци, както и с пресилени становища от медицински характер. А известно е, че отношението към животните е един от основните показатели за сте­пента на цивилизованост на всяко чо­вешко общество. При сегашните условия в България единственото ефи­касно и сравнително хуманно реше­ние на проблема с бездомните кучета е тяхната кастрации, последвана от връщането им в местата, обитавани от тях преди това. По този начин се предотвратява заселването на съот­ветните територии с некастрирани бездомни кучета, мигрирали от други райони. И е добре да се знае, че при нашите хигиенни условия районите, „освободени" от бездомни кучета, бързо ще се прeвьрнат в развъдници на плъхове и други гризачи, носители на много по-опасни заболявания.

Най-страшните последици от жес­токото отношение към бездомните кучета обаче са от нравствен харак­тер. Това отношение генерира, осо­бено сред младите хора, формират се индивиди, лишени от състрадание и милосърдие. А те са опасни не са­мо за бездомните кучета. Същевре­менно много интересен е фактът, че се вдига голям шум за бездомните кучета, но не и за бездомните хора. А тези хора, станаха типичен белег на нашия обществен живот. И ако се вгледате малко по-внимателно в тези наши братя и сестри, ще видите, че повечето от тях, легнали през нощта по входове и дворове, делят своя не­сигурен къшей хляб със своите един­ствени приятели - бездомните кучета. Защото тези хора знаят какво е да си без дом.

Ако нашия народ не се справи с жестокостта, ескалираща във всички посоки, чакат ни лоши времена. Тях най-напред ги усещат бездомниците.