Все повече стават сигналите за слабия контрол за спазване на Закона за защита на животните, който Министерство на земеделието упражнява чрез Националната ветеринарномедицинска служба. По този повод в петък, 05.12.2008 г. народната представителка и вносител на Закона за защита на животните Евдокия Манева зададе въпрос на министър Валери Цветанов от трибуната на Народно събрание. Предлагаме ви стенограма от заседанието.
 
 

Well already everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следва питане, зададено от народния представител Евдокия Манева към министъра на земеделието и храните господин Валери Цветанов.
Госпожо Манева, заповядайте да развиете Вашето питане.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, през м. октомври т.г. на конференция в Брюксел с участие на представители на Европейската комисия и австрийското правителство, българският Закон за защита на животните беше оценен като един от най-добрите в Европейския съюз. За съжаление законът, освен че трябва да бъде добър, трябва и да се изпълнява, а точно в това направление има сигнали за редица нарушения. Съгласно закона общия контрол изпълнявате Вие, господин министър, чрез Националната ветеринарномедицинска служба и имате редица задължения, визирани в закона, които са предпоставка за постигане целите на закона.
На първо място, в закона се изисква в тримесечен срок след приемане на закона, а законът беше приет на 31 януари т.г., кметовете бяха длъжни да разработят програми за овладяване на популацията на бездомните кучета и за решаване на този проблем. През м. май т.г. Вие отговорихте, че само двадесет и няколко кмета са изпълнили това задължение. Срокът изтича след един месец.
В закона се предвижда в тримесечен срок да изпратите указание за изискванията за временните приюти, които ще действат на територията на общините. Освен това се изисква в едномесечен срок да е готова електронната база данни за регистрация на домашните любимци, задължение, което съществува и в Закона за ветеринарномедицинската дейност и все още не е изпълнено.

Освен това в тригодишен срок се изисква кметовете да решат проблема с бездомните кучета. Вече една година изтече. Контролът по този въпрос отново е вменен на Вас. По-важното е, че ежегодно, от началото на следващата година, кметовете трябва да се отчитат пред Вас как е изпълнена програмата за изтеклия едногодишен период, което предполага, че Вие трябва да пуснете някакви указания, за да знаят те каква информация искате, за да оцените дали те са си свършили или не са си свършили работата.
На последно място, без това да е последно по важност, Вие имате задължение да предлагате на Министерския съвет ежегодно с бюджета на кметовете да бъдат отпуснати средства за изпълнение на техните задължения по закон. 
Всичко това е много важно и затова аз искам да Ви попитам: каква е политиката на Министерството на земеделието и храните, за да осигурите изпълнението на разпоредбите на Закона за защита на животните? Какво конкретно е направено по този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на земеделието и храните господин Валери Цветанов.
Господин министър, понеже това е питане, имате 5 минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манева, във връзка с постъпилото питане бих желал да Ви уведомя следното. 
В чл. 9, чл. 19 и чл. 26 от Закона за защита на животните е предвидено издаване на наредби по прилагането му. В тази връзка експертите от Националната ветеринарномедицинска служба и представители на ведомствата, посочени в цитираните разпоредби, са изготвили следните проекти на наредби, които са дадени за публикуване в “Държавен вестник”:
1. Наредба за правила за обучение на кучетата.
2. Наредба за условията за отглеждане на селскостопанските животни, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.
3. Наредба за условията и минималните изисквания за отглеждане и участие на животните в циркове, вариететни и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните.
4. Наредба за условията за отглеждане на домашни любимци, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.
5. Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат или/и предлагат домашни любимци с цел търговия, пансиони, изолатори, приюти.
На основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на животните в Националната ветеринарномедицинска служба се разработва Национална електронна база за регистриране на кучетата. С въвеждането на информацията за регистрираните кучета се повиши ефективността на контрола при спазване на нормативно установените изисквания за защита на животните. Стартирана е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет привеждане в съответствие с новите изисквания, доработка и технически особености на работоспособността на информационната система на НВМС с такава цел. Съгласно цитирания по-горе параграф срокът за въвеждане в експлоатация на електронната база за регистриране на кучета е 31 януари 2009 г. Параграф 4 определя срок от три месеца от влизането в сила на закона – общинските съвети да изготвят и приемат програми съгласно чл. 40, ал. 1 и определят местата за временните приюти по чл. 47, ал. 4.
Във връзка с гореизложеното на 16.07.2008 г. стартира кампания за извършване на проверки по общини съвместно с неправителствени организации, разполагащи с информация за допуснати системни нарушения при изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на животните.
Съгласно Глава пета, чл. 40, ал. 2 кметовете на общините организират изпълнението на програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета и са длъжни да предоставят ежегоден отчет пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба. В края на м. декември т.г. предстои обобщаването на данните и изготвянето на първия Годишен доклад за изпълнение на програмите за ограничаване на бездомните кучета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евдокия Манева.
Госпожо Манева, имате думата за два допълнителни въпроса.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Господин министър, имам два допълнителни въпроса.
Първият е: какъв е обемът средства, който Вие предложихте на Министерския съвет при подготовката на бюджета за 2009 г. за предоставяне на кметовете за справяне с проблема за бездомните кучета? Знаете, че това е изключително важен проблем. Без помощта на правителството едва ли кметовете ще могат да се справят. Това беше нова задача, вменена на кметовете. Мисля, че никой не би оспорил, че този проблем трябва да се реши, тъй като е лош етикет за нашата страна, още повече за страна, която иска да се занимава с туризъм. 
Вторият ми въпрос е: известно ли Ви е, че огромната част от кметовете изпълняват съвършено формално своите задължения? Например сключват договори със съществуващи приюти, които по никакъв начин не отговарят на изискванията. Формално по този начин те се отчитат пред ветеринарномедицинските контрольори, но в същото време възлагат на хора да събират кучетата, които ги избиват и изхвърлят в близки места, без спазването на елементарни изисквания. Такава е практиката например в Софийския регион. Такъв приют има в Мездра, Ботевград, Своге и т.н. Градовете са сключили такива договори, но има маса сигнали, че продължава избиването на кучетата. Приютът в Мездра е абсолютно мизерен и няма възможност да поеме тези кучета, за които се твърди, че има договор. Същото е положението и в Габрово. Давам Ви два конкретни примера. Надявам се, че ще ги имате предвид и ще ги проверите. Но ако имате информация, че кметовете съвсем формално изпълняват задълженията си, то моля да кажете какво ще предприемете в тази насока. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър Цветанов.
Господин министър, разполагате с 3 минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Манева, Министерството на земеделието и храните, а и лично аз смятам, че поставените въпроси, които дискутирате в момента, са от особена важност. Уважаема госпожо, искам да Ви уведомя, както и Вие посочихте във Вашето изказване, че оценката на австрийското министерство за дейността по закона и дейността на Националната ветеринарномедицинска служба е изключително позитивна. 
Уважаема госпожо, искам да Ви поканя между 15 и 20 декември – тогава лично ще подпиша договор с неправителствената Асоциация “Четири лапи” от Австрия. За мен това е много важно, тъй като аз също имам две кучета вкъщи. Като човек и като министър оценявам важността на проблема. Ще се радвам много, ако намерите време да присъствате на този първи случай в България на такова ниво и с такава отговорност.
Що се касае до финансовите средства, предвидени в частта, те са включени в изискванията за неотложни средства, свързани със задължителни европейски програми и изисквания, които трябва да извърши Министерството на земеделието и храните. Общият обем в тази насока е предвиден в онова, което министерството е предложило в Министерския съвет. Надявам се при разглеждането на бюджета за следващата година в тази зала, искането на министерството да бъде подкрепено. Общият обем на средствата е 24 млн. лв. плюс допълнителни средства, които в момента не мога да си спомня. Вие сте добре дошла да видите тези конкретни цифри.
За случаите в Мездра и Габрово – ще предприема всички необходими процедури и мерки, та конкретните случаи да бъдат проверени и отстранени. 
Госпожо Манева, каня Ви на срещата с “Четири лапи”. Това е много важно нещо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евдокия Манева.
Госпожо Манева, разполагате с 2 минути, за да изразите Вашето мнение към отговорите на министъра.
ЕВДОКИЯ МАНЕВА (ДСБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, аз само ще визирам въпросите, на които Вие не дадохте отговор. Мисля, че е естествено да не съм доволна, като ми съобщавате цифрата 24 млн. лв., в които евентуално има сума и за кметовете. Мисля, че не това е механизмът за изпълнение на тази разпоредба на закона. Тези пари трябваше да бъдат определени като обем и включени в субсидиите, които получават кметовете на общините. Ако е преценено, че Вие ще разпределяте тези суми, добре е да се знае за каква сума става дума. Мисля, че сумата 24 млн. лв. не се отнася за случая. Ще се радвам да ми дадете съвсем точен отговор каква е сумата и по какъв начин, по какви критерии ще ги разпределяте между кметовете.

Трябва да отбележа, че все още няма указания за временните приюти – нещо, което е много важно, а за съжаление се пренебрегва. Няма и лице, специално определено в Националната ветеринарномедицинска служба, което да отговаря по тези въпроси. Кореспонденцията с общините е голяма, отговорностите са големи и от това, което се опитах да проверя, видях, че няма указания, издавани от службата както по отношение на разработване на програмите, така и по събиране на данни и отчитане на изпълнението. Аз не знам как в края на годината вие ще обобщите данни, като всъщност още не е започнало събирането на тези данни.
Аз ще ви питам и писмено колко са кметовете, които са разработили такива програми? Колко приюта има, които отговарят на изискванията? Какви мерки се предприемат, за да се реши наистина въпросът? Една от стъпките е да сключите този договор. „Четири лапи” ще ви помогне, включително ще осигури и ресурс, но аз мисля, че министерството също трябва да си свърши работата и това в никакъв случай не е въпрос, който трябва да се пренебрегва. Очаквам много по-енергична дейност в това отношение от Вас, господин министър. Благодаря.


Pin It