Комисията по земеделието и горите към 40-тото Народно събрание прие да отпадне Раздел VІІІ „Безстопанствени кучета” от Глава VІІ ”Хуманно отношение към животните” на проект № 554-01-15 на Закон за ветеринарномедицинската дейност.

Well already everyone be familiar with that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Това решение нарушава:

· чл.12 от Европейска конвенция № 125, лишавайки безстопанствените животни от утвърдените изисквания за хуманно отношение към тях;

· чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България, където се предвижда предимство на международните норми пред вътрешните;

Внесените от шестима депутати (различни политически групи) предложения, съгласувани с Европейските конвенции, Световната здравна организация, български и международни експерти, както и с международния опит, провокират политическото мнозинство в комисията, обединени около противоположната теза на .... депутата от каолиция БНС, Венцислав Върбанов, да предприемат действия, с които да избегнат дискусии: изваждат от проекта целия раздел VІІІ, регламентиращ разпоредбите за третиране на безстопанствените кучета. Нарушавайки Европейска конвенция № 125 и Конституцията на Република България, политическото мнозинство осигурява вакуум в нормативната база, в който кметовете (както се знае преобладават червените градоначалници) безнаказано да манипулират с общинските средства.

На лице е отчаян опит на управляващите да продължат удобната схема за източване на общински средства и отклоняване вниманието на гражданството в ситуация на неуспешно водена социална политика(увеличаване на цените и др.): липсата на ефективна нормативна база по отношение на животните у нас е предпоставка за нов бум в популацията на бездомните животни. Това от своя страна ще доведе до повишаване на рисковете за здравето на гражданите, както и до възобновяване на проявите на насилие и жестокост към животните.

Прилагайки неефективни и скъпо струващи подходи, какъвто е евтаназията, общините ще провокират ескалиране на социалното напрежение, в резултат на което ще пледират за увеличаване на субсидиите, предвидени за решаването на проблема с кучешката популация.

Директорът на общинското предприятие ”Екоравновесие “, инж. Кирчев, обвинява организациите за защита на животните, че ”пречат” за решаването на проблема с кучетата. В същото време до този момент ръководството на предприятието не е отчитало неизразходвани средства в края на годината, поради невъзможност да си изпълнява задълженията, за което се твърди в медиите. (ежегодният общинския бюджет на предприятието е към 400 – 500 хил. лв., от тази година е увеличен двойно)

Съгласно научните разработки на Световната здравна организация и международния опит, евтаназията постига единствено подмяната на едни животни с други, заемащи бързо освободените територии от убитите. Стимулирането на размножаването на уличните кучета, облагодетелства тези, които използват уличните животни за суровина. Данните за безследното изчезване на кастрирани животни от столицата зачестиха в предизборната кампания. Оказва се, че това е в резултат на предвожданите лично от директора Кирчев незаконни нощни ловни хайки на общинското предприятие “Екоравновесие”. Остава загадка къде се транспортират заловените кучета, т.к. не постъпват в изолатора, както е по закон. Приоритетното отсраняване на кастрираните кучета от улиците на София цели единствено проправяне път на глутниците от разгонени некастрирани животни, нов бум на популацията и нови, още по-големи финансови ресурси за “справянето с проблема”.

Масовото механично унищожаване, отричайки хуманните принципи на Европейските конвенции за защита на животните, цели също така блокирането на участието на гражданството в процеса на овладяване на кучешката популация. По този начин ще бъде преустановено кастрирането на кучета, а постигнатото макар и частично блокиране на раждаемостта много скоро ще остане в историята.

НОРМАТИВНА БАЗА И ХРОНОЛОГИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

- 1998 г.- Столичен общински съвет създава общинско предприятие “Зоомилосърдие”, по-късно преименовано в “Екоравновесие” за стопанисване на общинските приюти за безстопанствени кучета и реализиране на програми за овладяване на кучешката популация.

- 1999 г. - Народното събрание приема Закон за ветеринарномедицинската дейност, който регламентира мерки за ограничаване на кучешката популация.

- 1999 – 2002 г.- Общинското предприятие “Зоомилосърдие” умъртвявя 47 725 броя улични кучета. като за целта са усвоени общински средства на стойност около 1.5 милиона лева. Общинският съвет отчита , че при наличие на приблизително 50 000 улични кучета на територията на столицата убийствата на кучета не са довели до намаляване на техния брой, напротив – създават условия за нов бум на популацията им(между 50 000 и 70 000).

- 2002 г. - Консултация на Столичен общински съвет от Световната здравна организация в отговор на запитване от страна на г-жа Мария Харбова, председател на Постоянната комисия по околна среда и земеделие:

§ Регистрация и идентификация на домашните кучета

§ Кастрация и връщане по места на бездомните кучета

- 2002 г. – Столичен общински съвет приема Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашните животни на територията на Столична община, съобразена с препоръките на Световната здравна организация.

- 2003 г. - Работна група към Националната Ветеринарномедицинска Служба изготвя допълнения и изменения в Глава VІІ “Правила за защита и хуманно отношение към животните” от законопроекта на ветеринарномедицинската дейност за ефективно и своевременно решаване на проблема с бездомните кучета, съгласно препоръките на Световната Здравна Организация.

- 2004 г. - Министерски съвет внася в 39-ото Народното събрание Законопроект на ветеринарномедицинската дейност под № 402-01-48. В Раздел VІІІ “Безстопанствени кучета” се застъпва методът на кастрация чрез прилагането на формулата “кастрирай и върни”, която гарантира ограничаване броя на бездомните кучета до пълното им изчезване, като същевременно осигурява защита на хората с установяване на контрол върху здравния статус на кастрираните кучета.

- 2005 г. – 39-ото Народно събрание приема на първо четене Законопроекта на ветеринарномедицинската дейност, № 402-01-48.

- 2005 г. - Група народни представители внася в 40-ото Народно събрание законопроект за ветеринарномедицинската дейност под № 554-01-15. В проекта са нанесени драстични промени в Глава седем “ Защита и хуманно отношение към животните”, която представлява механични компилация от нелогични текстове, често пъти взаимноизключващи се (неясни и необосновани процедури, без взаимна връзка и без подчиняване на общ принцип). Така предложеният законопроект в своята Глава VІІ е в разрез с конвенциите за защита на животните на Съвета на Европа, ратифицирани от Република България на 23 януари 2004 г. ( На заседание на комисията по евроинтеграция за обсъждане на проекта, Пл. Моллов, вносител от НДСВ, си признава, че не е чел проекта и не е запознат с промените в VІІ-ма Глава)

- Август 2005 г. – НС приема на първо четене проекта. 14.09.05г. Комисията по земеделие приема І, ІІ, ІІІ и ІV-та глави от проектозокона, обсъдени от Създадената работна група и ...приема предложение на работната група за отпадане на Раздел ”Безстопанствени кучета “ от Глава VІІ, която още не е обсъждана /предвижда се нов параграф в преходните и заключителните разпоредби с текст относно безстопанствените кучета, че до приемането на допълнителни разпоредби за тяхното третиране, ще действа чл.70 от ЗВД/1999г: Чл.70.(1) ”Безстопанствените животни (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място) се настаняват временно в изолатор на общините и кметствата. (2) Непотърсените до две седмици животни по ал.1 се подлагат на евтаназия.”

- Октомври 2005 г. – НС приема закона за ветеринарномедицинската дейност на второ четене, като благодарение на съдействието на Европейския съюз са включени текстове:

§ гарантиращи равни права на домашни и бездомни животни относно разпоредбите за хуманно отношение към тях.

§ Определящи срок за внасянето на проект за закон за защита на животните, където да бъдат регламентирани всички права на животните, ненамерили място в закона за ветеринарномедицинската дейност

РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ /НПО/:

1.В София работят около 10 организации за защита на животните и са обединили своите усилия върху хуманното решаване на проблема с бездомните кучета посредством кастрация и връщането им по места.

2.От 1999 г. с тяхно съдействие са кастрирани около 10 000 кучета в центровете за кастрация на три НПО и в много частни ветеринарни клиники.

3.Маркировката на кастрираните кучета е: каишка с метална пластина, на която има идентификационен номер на кучето и инициали на съответната НПО и задължителна трайна маркировка - “V“ – образно купиране на ухото, необходимо за различаване на обработените кучета от разстояние.

4.Всяко кастрирано куче в София притежава ветеринарномедицински паспорт със снимка, където се отбелязват редовните обезпаразитявания през три месеца и ежегодната ваксина против бяс.

5.За всяко кастрирано куче има гражданин, отговорен за неговото здравословно състояние и редовна медицинска профилактика.

6.Кастрираните животни се регистрират в база данни на НПО.

7.За всеки от районите на град София НПО имат координатори, с цел съвместно решаване на проблеми, възникнали с бездомни кучета.

8.Началото на 2003 г. НПО заедно със Студентските съвети в София са включени в работна група за изменението на ЗВМД в НВМС.

Организираните от НПО кампании за регламентиране на установените от Световната здравна организация единствено ефективни мерки за контролиране на кучешката и котешка популации(призиви за подкрепа в интернет; протестно мълчаливо шествие на 4.10.05г.; дискусии с представители на Баварския парламент на Република Германия и Еевропейския съюз) постигнаха изготвянето на закон за защита на животните да се превърне във факт: НПО имат покана от Министерство на земеделието да включат свои представители в работната група за изготвяне на закона.

Pin It