На провелата се на 17.04.2007 г. дискусия на тема "Натура 2000 - последици от правителствените решения" беше прието открито писмо до министър-председателя на РБ Сегрей станишев. Ето пълния му текст:

 

Господин Министър-председателю,

Днес опазването на природата е основна грижа на световната общественост. С богатото си биологично разнообразие България се подрежда на второ място сред европейските страни след Испания. Международната програма „Натура 2000” е отговорност и шанс за българското правителство да запази красивата ни природа и устойчиво да развива и използва икономическия й потенциал в интерес на всички българи.

Well along everyone see that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinctive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

За съжаление, поради невежество и корупция, правителството прие решения, които ще унищожат най-красивите местности и най-редките растения и животни у нас. Заради корупционни интереси, управляващите отстъпиха пред апетитите за застрояване на най-запазените и с най-богата природа райони. Обхватът на „Натура 2000” беше редуциран на 18,5%. Изключени са територии с уникална природа, повод за национална гордост на много български поколения:

-         Шабла и Дуранкулак – защитени местности и влажни зони със световно значение, според Рамсарската конвенция, намиращи се на прелетния път Via Pontica и основни места за зимуване на червеногушата гъска;

-          Комплексът Мандра-Пода, включващ Рамсарския обект “Пода”;

-          Зони по Черноморското крайбрежие, разположени на Via Pontica, като Камчийска планина и др.;

-          Резерватът “Али Ботуш”;

-          Странджа-Сакар – уникална в климатично отношение зона с изключително биоразнообразие и многобройни ендемити;

-          Уникални райони от Родопите, като Триград, Мурсалица и др.;

-          Вековни гори в Рила, Пирин и Централен Балкан и др. 

Решението на правителството е възмутително и застрашава много редки и защитени видове растения и животни и ще доведе до унищожаването на местообитанията на царския орел, кафявата мечка и много други. МС извади от мрежата на “Натура 2000” урбанизираните територии и концесионните площи и позволи на кметовете да ги включат в устройствените планове на близките населени места. Това със сигурност ще доведе до невъзвратима загуба на биоразнообразието и природата на страната ни.

Кабинетът на Сергей Станишев не предостави никаква информация на хората за истинското предназначение и значението на програмата „Натура 2000”. Ресорните министри не разясниха критериите, по които едни територии бяха включени в програмата, а други, въпреки че са защитени от националното законодателство, останаха извън нея. На тъмно и задкулисно управляващите продадоха българската природа на обръча от свои фирми. МС не създаде необходимите механизми за максимално компенсиране на собствениците на земи, попадащи в мрежата, за да ги направи съюзници в опазването на природата. Правителството не защитава българските национални интереси в сферата на екологията и нарушава международните ангажименти.

Ние, Демократи за силна България, се противопоставяме на безотговорното и хищническо отношение на управляващите към българската природа и настояваме:

-          Незабавно да бъде прието решение, с което в „Натура 2000” да бъдат включени всички защитени територии по националното законодателство, които отговарят на критериите за мрежата;

-          Поетапно и в най-кратки срокове в „Натура 2000” да се включат отложените потенциални зони за защита;

-          Министърът на околната среда и водите незабавно да издаде заповед на основание на чл.19 от Закона за биологичното разнообразие, с която да забрани всякакви дейности ,водещи до увреждане на местообитанията и защитените видове, в местности, попадащи в първоначалния вариант за обхват на мрежата, до окончателното изясняване на техния статут;

-          В най-кратки срокове правителството да приеме нормативен акт, уреждащ прилагането на чл. 6 на Директивата за местообитанията, за екологична оценка на проекти, планове и програми с потенциално въздействие върху “НАТУРА 2000”, а до приемането й, всички проекти, планове и програми да бъдат подлагани на такава оценка, съгласно процедурата разписана от Европейската комисия;

-          Да се изключи възможността с изменение на подробните устройствени планове да се приобщават към урбанизираните зони на населените места потенциални местности от мрежата;

-          Да се разработят ясни критерии и механизми и да се осигурят ресурси за адекватно компенсиране на собствениците и ползвателите на земи в НАТУРА 2000, както и за подходящо подпомагане на техните природосъобразни дейности;

-          Да се създадат и пропагандират национални механизми за стимулиране на средния и малкия бизнес и хората, които обработват земите си и развиват туризъм с използване на марката „Натура 2000”;

-          Правителството да предприеме незабавни мерки за упражняване на безкомпромисен контрол за спазване на законите в защитените територии;

Ние не желаем парите от еврофондовете за страната ни да бъдат блокирани, не желаем българските граждани да плащат санкции заради продажността и некомпетентността на правителството, затова ДСБ ще поискаме съдействие на Европейския парламент, за да принуди българското правителство да предприеме адекватни и прозрачни действия за максимална защита на природните богатства на България и гарантиране на обществените интереси.


 София, 17 април 2007 г.
Pin It