До Доц. д-р Ж.Байчев, Генерален Директор на НВМС, бул. „П.Славейков” №15А, София 1606        

КОПИЕ: Ст.н.с. д-р Вл. Хвърчилков, Директор на РВМС-Русе, ул. „Марица” №3 Г-жа Мария Димова, Областен управител на гр.Русе  

Г-н Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет-Русе          

Д-р Руми Бекер, Председател на Сдружение “Лекари за животните - евромрежа”

 

ОТНОСНО: Нарушаване на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Европейска конвенция №125 в общински ИЗОЛАТОР за кучета, гр. Русе

Уважаеми господин Байчев,

При посещение в общински изолатор за кучета на 06.06.2007г. и на 13.06.07г., Асоциация за защита правата на животните констатира нехуманно и нерегламентирано отношение към животните, в разрез с българската нормативна база и Европейските конвенции за защита на животните.

  Съгласно влезлия в сила от май 2006г. нов ЗВД в частта отнасяща се за безстопанствени кучета и предвид § 14 от ЗВД, където се казва, че до приемането на закон за защита на животните разпоредбите на глава седма се прилагат и за безстопанствените животни цитираме нарушенията на закона:

 

Well along everyone have that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

1.        Общинският изолатор за кучета в гр. Русе не е регистриран като животновъден обект по Чл. 137, което е разпоредено в Чл. 176, ал.1 от ЗВД. Въпреки това не е спирал дейността си и така функционира повече от година;

2.        Ветеринарният лекар в Общинският изолатор за кучета в гр. Русе упражнява ветеринарномедицинска практика в обект, който не отговаря на изискванията на наредбата по чл. 25, ал. 2, за което носи отговорност по Чл. 412. от ЗВД;

3.        Ветеринарният лекар, извършва евтаназия извън случаите по Чл. 179, ал. 3 или в нарушение на изискванията по чл. 180, за което носи отговорност по Чл. 430. от ЗВД;

4.        В нарушение на Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. е) и Чл. 150, ал. 2, т. 1  от ЗВД не е оказана помощ на куче ранено от друго куче в клетката, което е довело до летален край на животното и то е било разкъсано от останалите. /Такъв случай бе отразен със снимков материал в местната преса – вестник „Утро” бр.127 от 30 май 2007г. и на страниците на най-четения немски вестник Билд Цайтунг./ Отсъстват гледачите на животни, които да проверяват най-малко един път дневно състоянието им. Неприсъствието на ветеринарен лекар целодневно в изолатора, поради ангажименти и в частната му клиника, за да контролира спазването на изискванията за хуманно отношение към животните, води до гореизброените нарушения в изолатора;

5.        В нарушение на Чл. 6 ал. 1. от Наредба № 23/17.05.2003 г. Община Русе не допуска представители на обществените организации за защита на животните да контролират извършването на евтаназия, което поражда съмнения относно начините за умъртвяване на животните и е в противоречие с Чл. 170. ал. 1 от ЗВД;

6.        В нарушение на Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), б),  д), е),  и Чл. 151, т. 1 , т. 15 от ЗВД  кучетата не се изолират, а се държат в общи клетки: бебета и възрастни кучета се настаняват заедно; настаняват се кучета в обща клетка от различни пол, възраст и нрав), което води до агресивност и смърт на по-слабите кучета;

7.        В нарушение на Чл. 150, ал.1, т. 2, б. в), г), ж)  и Чл. 151, т.1 и т. 14 от ЗВД кучетата се хранят с кухненски отпадъци или сухари, не се хранят редовно; храната е в недостатъчно количество и е неподходяща /еднородна/;

8.        В нарушение на Чл. 150, ал. 1, т. 2, б. а), д) от ЗВД в клетките на закритото помещение липсват светлина и подходяща температура; боксовете нямат сифон на пода или канална система за отвеждане на отпадъците. За всяко допълнително куче трябва да се осигури допълнителна дървена скара или пластмасово легло;

9.        В нарушение на Чл. 151, т.1 от ЗВД кучетата се преместват с механични устройства;

10.    Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни компаньони с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл.137 от ЗВД, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. Управителят на Общинският изолатор за кучета не разполага с такъв документ, което е в нарушение на Чл.176. ал. 1 от ЗВД;

11.    При регистрация на кучето в Общинският изолатор, в случай на осиновяване, ветеринарният лекар поставя микрочип, но не разполага с четец. Това създава условия при евентуално последващо залавяне на кучето да се постави отново чип;

12.    При освобождаване на куче от Общинският изолатор лицата желаещи да ги отглеждат заплащат освен за престой на ден, а и 30лв. за поставяне на чип. Втората сума се получава лично от управителя на приюта, за което се издава касов бон от частната му ветеринарна клиника. Общата сума надвишава многократно финансовите възможности на русенци и по този начин се създава бариера за осиновителите. Съществува законова възможност да не се поставя микрочип, а татуировка. Това значително ще облекчи най-вече пенсионерите и социално слабите граждани. Според Чл. 174. ал.3, от ЗВД при регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип. На какво основание се поставя маркировка с микрочип в изолатора за кучета, след като Община Русе все още не е започнала въвеждането на регистър съгласно Чл. 174 от ЗВД?;

13.    Ветеринарният лекар в Общинският изолатор за кучета в гр. Русе получава отделно възнаграждение, както за брой умъртвени кучета, така и за медицинския им преглед преди това. Този регламент отново създава условия за възпрепятстване осиновяването, защото за всяка евтаназия Община Русе заплаща на лекаря.  Защо се преглеждат кучетата при постъпване в изолатора, за което също се заплаща отделно, след като подлежат на евтаназия?;

14.    На какво основание дейността в Общинският изолатор за кучета в гр. Русе се извършва от частна фирма, а не общинска? Това не създава ли предпоставки за злоупотреби и източване на средства на данъкоплатците, предвид ограничения достъп за граждани и организации за защита на животните?;

15.    При осиновяване на куче от Общинският изолатор на лица желаещи да ги отглеждат, животните се предоставят без да бъдат кастрирани, което е нарушение на НАРЕДБА № 23 Чл. 6. ал.1 т. 3.;

16.    Общинският изолатор за кучета е с основна дейност евтаназия, но не разполага с фризер за труповете на умъртвените кучета и умрели животни и така функционира вече повече от една година;

17.    Не е регламентирано разхождането на кучета на детски площадки, детски градини и учебни заведения, като Община Русе не е поставила необходимите забранителни знаци, което е в нарушение с изискванията по чл. 177, ал. 1, т. 4 от ЗВД;

18.    На какво основание се използват упойващи вещества при лова на кучета на територията на град Русе, след като в Чл. 151. т. 10. от ЗВД това е забранено?;

19.    Международните договори и конвенции, станали част от вътрешното ни законодателство, след като са били ратифицирани по определен koнcтuтyцuoнeн ред от компетентен държавен орган на Р България, обнародвани са и са влезли в сила, съгласно чл. 5, ал. 4 от сега действащата Конституция са чacт oт вътpeшнoтo npaвo нa cтpaнaтa. Te uмaт npeдuмcтвo npeд тeзu нopмu нa вътpeшнoтo зakoнoдaтeлcтвo, kouтo uм npoтuвopeчaт. Съгласно правната теория "Ратификацията представлява индивидуален акт на държавата, с който тя изразява своето мнение, че даден договор е задължителен за нея. " По смисъла на  Глава ІІІ, Чл. 13 от Европейската конвенция за защита на животните-компаньони /ратифицирана със закон приет от ХХХІХ Народно събрание на 15 април 2004г. – ДВ бр.34 от 2004г. в сила за Р България от 1 февруари 2005г./ убиването на бездомни животни може да бъдат предприето, само ако е неизбежно в рамките на програми по контрола на националните заболявания. По смисъла на Глава ІІІ, Чл. 12 б. б) намаляването на непланираното размножаване на котки и кучета е добре да се осъществява чрез кастрация на тези животни. Параграф 3 т.1 от Преходните и Заключителни разпоредби в ЗВД е в противоречие с Европейската конвенция за защита на животните-компаньони, а в настоящия ЗВД евтаназия се допуска само в случаите на Чл. 179. ал.3., което е уредено в Параграф 14 от същия закон; 

20.    На какъв ред и условия трябва да отговарят общинските изолатори за кучета в Р България?

 

 

Асоциация за защита правата на животните

гр. Русе 7000, п.к. 296

С уважение, Жени Попова, председател, гр Русе, 03.07.07г.

Pin It