Печат
Новини
Посещения: 6042
На 17 април от 11:00 в залата на централата на ДСБ на ул Кърниградска в София ще се проведе дискусия на тема „Натура 2000 – последици от правителствените решения”. Дискусията ще протече при следния дневен ред:

1. Откриване – Е. Манева
2. Представяне на мрежата от защитени зони
- за хабитатите - А.Ковачев
- за птиците - П.Янков
3. Дискусия
4. Позиция на ДСБ по действията на правителството във връзка с „Натура 2000”

Натура 2000 е международна мрежа от защитени територии, предназначена да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване птици, животински и растителни видове и техните местообитания. България се е ангажирала с участие в усилията на международната общественост да запази природата на планетата за бъдещите поколения, като е ратифицирала Конвенцията на ООН за опазване на биологичното разнообразие, Директивата за опазване на птиците и Директивата за хабитатите. Ставайки член на ЕС, България още веднъж е потвърдила ангажимента си да изпълнява международните актове. За съжаление правителството опорочи създаването на мрежата от защитени територии у нас. На обществеността не беше предоставена необходимата информация, не бяха обявени критериите и принципите на базата, на които едни територии попадат в мрежата, а други се изключват, не се гарантира пълното компенсиране на интересите на собствениците, в случаите, когато интересите им са накърнени. Обвързвайки се със съмнителни бизнес интереси, правителството изключи много ценни, с международна значимост вече, защитени територии - резервати, влажни зони и др, без защита останаха ценни видове като царския орел, червеногушата гъска, кафявата мечка и др. Действията на правителството водят към унищожение българската природа и налагане на санкции, които ще плащаме всички ние.

Каним Ви да обсъдим тези важни проблеми и да заявим категоричната си позиция.

Well afore everyone know that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.