До д-р Антон Борисов Въжаров, Общински съвет - Русе

СИГНАЛ

от Д-р Катерина Маркова – Управител на Кастрационен център и приют за бездомни кучета Русе – към Сдружение с нестопанска цел “Германо-българска помощ за животните”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЖАРОВ,

На 07.10.2003г. между Община Русе и Сдружение „Германо – Българска помощ за животните” е сключен Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, с който на сдружението е предоставен безвъзмездно имот представляващ ОБЩЕСТВЕН ПИТОМНИК, в който и понастоящем се помещава Кастарционния център и приюта. По силата на сключения договор Сдружението е поело задължението да обезпечи финансово и да извърши цялостната дейност по намаляване на популацията на уличните кучета на територията на Община Русе, чрез изпълнението на интензивна програма за кастриране и евтаназия. В рамките на програмата Сдружението е поело ангажимента да извършва дейности за хуманно залавяне на животните, обезпаразитяването им, кастрирането им, ваксинирането им, както и видимото им маркиране с цел избягване на повторно залавяне след връщането им на мястото от което са заловени. След сключването на договора сдружението е извършило редица подобрения в имота, необходими за използването му по предназначение, след което е започнало дейностите по кастрационната програма в предоставените помещения, като ежемесечно са предоставяни отчети на Община Русе.

                                         

Well afore everyone have that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

На 11 август 2004г. от Община Русе е отправила предизвестие до Сдружението, с което сме уведомени, че РДВР – Русе е предявила претенции относно собствеността върху недвижимия имот предоставен с договора, поради което на основание чл. 24, пр. последно от него той се прекратява.

В последствие по безспорен начин е установено, че предоставения имот не е собственост на Община Русе, а е държавна сообственост и е предоставен на РДВР – Русе.   

След прекратяването на договора дейностите по намаляване на популацията на бездомните кучета са започнали да се извършват в новосъздаения общински изолатор, находящ се на територията на бивше опитно поле в друга част на гр. Русе. В новоизградения общински изолатор дейността се е ръководила от д-р Станчев, който по изключително нехуманен и дори брутален начин е започнал да умъртвява заловените бездомни кучета, без да извършва задължителните съгласно ЗВМД ветеринарно-медеценски дейности в този случай.

В този период Сдружението е продължило дейността си в помещенията собственост на РДВР – Русе, тъй като в тях са били направени значителни подобрения, а и поради липса на друга алтернатива, без обаче да има каквото и да било правно основание да продължи да ги ползва.

От поемане на задълженията ми като управител в гр. Русе една от приоритетните задачи бе да се спре безконтролното избиване както на маркирани от нас така и на други животни , извършвано от д-р Станчев в Общинския изолатор. Тази цел бе постигната в края на 2005г. когато д-р Станчев бе освободен от длъжност и на практика общинския изолатор престана да функционира. През този период полагахме непрестанни усилия да реагираме на сигналите за агресивни кучета преди д-р Станчев, както и доколкото е възможно да контролираме дейността му, въпреки че неговите служители ни пречеха по всевъзможни начини – законни и незаконни.

След освобождаването на д-р Станчев всички дейности на територията на Община Русе по разрешаване на проблема с безстопанствените кучета бяха поети от Сдружението, без обаче да имаме каквито и да било правоотношения с Общината за това.

Успяхме да постигнем устно споразумение с Ръководителя на общинското звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” г-н К. Мирчев въз основа на което започнахме да работим съвместно с техен екип, който залавяше кучетата, за които бяха постъпили сигнали от граждани, че са агресивни или опасни за населението. Устното споразумение се спазваше до напускането на г-н Мирчев като Ръководител на звено КООРС и за съжаление следващия Ръководител – г-н Е. Кирилов отказа да извършва тези дейности.

През това време започнахме преговори с общинската администрация за намиране на друг подходящ терен за извършване на дейността и за сключване на договор за съвместна дейност с Община Русе.

На 09.02.2006г. лично връчих на  Кмета на Община Русе предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на терена и сградите на общинския изолатор на Сдружението срещу задължението да извършваме всички дейности по разрешаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на общината.

След внасяне на предложението започнахме работа с г-н И. Георгиев- координатор в отдел Екология на Община Русе, отговаряшщ за бездомните кучета, за уточняване на детайлите по бъдещата ни съвместна работа. На 21.02.2006г. му предоставих опис на необходимите за ефективното и законосъобразно извършване на дейността сектори и сгради, необходими за изготвянето на Подробен устройствен план за терена. Проведохме редица срещи и тел. Разговоори в които уточнявахме редица детайли и подробности относно съвместната ни дейност.

На 31.05.2006г. ни бе предоставен проектодоговор за съвмесна дейност, който в противоречие с водените до тогава преговори съдържаше множество неприемливи, а в някои случаи и абсурдни клаузи.

Проведохме среща с ресорния зам. Кмет на Община Русе г-н Вълчев и успяхме да се споразумеем с него да изготвим становище по предложения проектодоговор, като той пое ангажимента да бъдат разгледани сериозно и отговорно всички наши виждания, съображения и възражения, за да може в най-кратки срокове договора да бъде сключен и да започнем съвместната дейност.

Становището бе изготвено в едноседмичен срок от разговора и бе внесено в община Русе на 29.06.2006г.

В този период от общинската администрация бе изготвена Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Русе, където бе залегната съвместната работа на общината и Сдружението.

Проведени бяха и редица срещи с общински съветници които ни засвидетлстваха подкрепата си и ни обещаха съдействие в отношенията с общинската администрация.

В края на м. Юли 2006г. ресорният зам. Кмет г-н Вълчев бе освободен от длъжност и на негово място бе назначен г-н Орлин Лазаров.

В началото на м. Септември проведох среща с г-н Лазаров на която той ми заяви, че сдружението не спазва ЗВМД, тъй като не евтаназираме заловените безстопанствени кучета.

Обясних му, че стопанисвания от нас приют не е общински изолатор по смисъла на закона, и че ако бъде сключен договор с общината по силата на който да ни бъдат възложени тези функции ще бъдат спазвани всички законови разпоредби.

След тази среща обаче общинската администрация преустанови всички контакти с нас и в последствие разбрахме, от запитване на общ. съветник М. Василева и последвалия отговор на Кмета на Община Русе по време на сесията на общ. съвет, състояла се на 29.09.2006г, че Общината ще възстанови дейността на общинския изолатор и то под ръководството отново на д-р Станчев.

Относно дейността на сдружението в гр. Русе, считам че има неоспорими факти за работата ни.

От 2003г. до сега са кастрирани над 3000 животни.

От името на Сдружението успяхме да помогнем на над 200 социално слаби хора със съвети, манипулации, лечение или кастрация на домашните им любимци.

След процедурите по залавяне, обезпаразитяване, кастрация и ваксинация кучетата биват връщани по места. Много от тях са осиновени от хората, които се грижат за тях, както и като домашни любимци.

В работата си сме се отзовали на повече от 500 сигнала за агресивни кучета. Повечето от тях са заловени и дори вече осиновени. В момента в приюта има настанени 240 кучета по следните причини:

- агресивно поведение в градска среда, но недоказано в приюта

- изоставени от стопаните си

- инвалиди, неспособни да оцелеят на свобода

- отраснали в приюта и неспособни да се приспособят навън

Към настоящия момент в общинския изолатор се извършват множество нарушения на  Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 4 на Община Русе, както и на приетата с  Решение  на Общинския съвет на гр. Русе № 1028 по протокол №  48/23.06.2006 г. “ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ”.

На първо място в Общинския изолатор се залавят и задържат обработени и маркирани от Кастрационния център животни, което представлява нарушение на предвидената МЯРКА 5 от Програмата, съгласно която дейността на изолатора се ограничава до обработване само на немаркирани като домашни или обработени от кастрационния център животни, приоритетно агресивни такива и до реакция по сигнали и оплаквания на граждани, свързани с немаркирани животни. В изолатора се прибират маркирани кучета с аргумента, че са агресивни и опасни за хората, които в последствие се оказва, че са кротки, социализирани и не показват каквато и да била признаци на агресия или страх. Това показва, че преценката на служителите и управителя на изолатора относно агресивността на заловените кучета не съответства на тяхното фактическо поведение, не е аргументирана и обоснована, в резултат на което вместо да се залавят агресивните и безспорно опасни за обществеността животни се хващат най-безобидните и кротки кучета, включително и бебета, само за да може да се отчита дейност и бройка евтаназирани кучета.

Неизпълнението на мерките, предвидени в програмата представлява нарушение на Решението на Общинския съвет, с което същата е приета, като това нарушение се извършва от служители в Общинската администрация.

При осъществяването на дейността на общинския изолатор се извършват и нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност и правилника за неговото прилагане, като нарушенията са най-вече относно правилата за защита и хуманно отношение към животните, предвидени в Глава седма от ЗВМД и Раздел VІІІ от ППЗВМД. Нарушенията описани по-долу са констатирани от представители на Сдружение с нестопанска цел “Германо-българска помощ за животните”, а за част от тях получаваме сигнали от граждани на град Русе, които са имали досег с работата на изолатора.

На първо място на нас, като представители на нестопанска организация за защита на животните, ни се отказва достъп до изолатора, за да можем да придобием задържани там животни. Управителят ни уведоми по телефона, че изобщо няма да ни бъдат предоставяни кучета от Общинския изолатор, по заповед на ресорния зам. кмет, и съответно отказа да ни предостави поисканите от нас животни. Често на граждани се отказва придобиването на кучета от изолатора, като им се обяснява, че нямали право да придобиват повече от едно куче – ограничение, което не е предвидено в нито един от регламентиращите дейността на изолатора нормативни актове.

Придобиването на кучета от Общинските изолатори е регламентирано в чл. 138, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 на Община Русе, съгласно които в случаите, когато в двуседмичния срок по чл. 70, ал. 2 от ЗВМД се яви лице, което желае да придобие настанено в изолатора животно, се прилага редът по чл. 122, ал. 1-6 от правилника, а именно животното се регистрира в РВМС, издава му се ветеринарномедицински паспорт и медальон и се предава на желаещия с приемо-предавателен протокол.

Отказите да бъдат предоставени кучета от Общинския изолатор както на нас, като юридическо лице с нестопанска цел, така и на граждани от гр. Русе представляват неизпълнение и нарушаване на Разпоредбите на чл. 138, ал. 9 от ППЗВМД  и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 на Община Русе.

При осъществяване на дейностите в общинския изолатор се нарушават и много от правилата за защита и хуманно отношение към животните, предвидени в Глава седма от ЗВМД и Раздел VІІІ от ППЗВМД. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЖАРОВ,

Считам, че проблемът с безстопанствените кучета на гр. Русе може да бъде ефективно решен само със съвместните усилия на Община Русе и Сдружение с нестопанска цел “Германо-българска помощ за животните”, чрез последователното прилагане на кастрационната програма. Само съвместната работа по приетата с  Решение  на Общинския съвет на гр. Русе № 1028 по протокол №  48/23.06.2006 г. “ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ” и реализирането на действията описани  в депозираното от нас с вх. № 63/173/18,12,2006г. Становище относно “Спешното разрешаване на проблема с агресивни кучета, намиращи се на оживени места в гр. Русе, за които постъпват сигнали от граждани” са в състояние да доведат до намаляване на социалното напрежение сред обществеността и до ефективно, и трайно намаляване на популацията на безстопанствените кучета в гр. Русе- становище, на което не получихме отговор!!!

Смятам, че е необходимо да бъде уточнен статута на обработените и маркирани от кастрационния център кучета,с цел предотвратяването на повторното им залавяне.

Русе, 01.02.2007г.           

Подкрепете и петицията на Сдружение “Германо-българска помощ за животните" до кмета на гр. Русе. 

Pin It