До Кмета на Община Русе

Копие до Председателя на Общинския съвет – Русе

Копие до Областния управител на Русенска област

ЖАЛБА 

от Д-р Катерина Маркова – Управител на Кастрационен център и приют за бездомни кучета Русе – към Сдружение с нестопанска цел “Германо-българска помощ за животните”

ГОСПОДИН ЙОТОВ,

В Общинския изолатор за безстопанствени животни, собственост на Община Русе  през последните три месеца се залавят и задържат и евтаназират множество кучета от територията на гр. Русе. Заловените и прибрани в изолатора кучета  са от всички възрастови групи, включително и сукалчета, които в никакъв случай не са агресивни, по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗВМД и съответно опасни за хора и други животни. В изолатора се задържат и кучета, които са кастрирани, ваксинирани, обезпаразитени и маркирани от нас.             

Well afore everyone know that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Към настоящия момент в общинския изолатор се извършват множество нарушения на  Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 4 на Община Русе и на приетата с  Решение  на Общинския съвет на гр. Русе № 1028 по протокол №  48/23.06.2006 г. “ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ” /Програмата/.

На първо място извършването на залавяне, задържане и евтаназия на обработени от Кастрационния център животни представлява нарушение на предвидената МЯРКА 5 от Програмата, съгласно която Дейността на общинския изолатор се ограничава до обработване само на немаркирани като домашни или обработени от кастрационния център животни, приоритетно агресивни такива и до реакция по сигнали и оплаквания на граждани, свързани с немаркирани животни.

Неизпълнението на мерките, предвидени в програмата представлява нарушение на Решението на Общинския съвет, с което същата е приета, като това нарушение се извършва от служители в Общинската администрация.

На следващо място на нас, като представители на нестопанска организация за защита на животните, ни бе отказан изобщо достъп до изолатора за да можем да придобием задържани там животни. Управителят ни уведоми, че изобщо няма да ни бъдат предоставяни кучета от Общинския изолатор по заповед на ресорния зам. кмет и съответно отказа да ни предостави поисканите от нас животни.

На други лица – граждани на гр. Русе  се отказва придобиването на заловени в изолатора кучета, с аргумента “заместник-кмета забрани да даваме кучета”.

Често на граждани се отказва придобиването на кучета от изолатора, като им се обяснява, че нямали право да придобиват повече от едно куче – ограничение, което не е предвидено в нито един от регламентиращите дейността на изолатора нормативни актове.

Придобиването на кучета от Общинските изолатори е регламентирано в чл. 138, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 на Община Русе, съгласно които в случаите, когато в двуседмичния срок по чл. 70, ал. 2 от ЗВМД се яви лице, което желае да придобие настанено в изолатора животно, се прилага редът по чл. 122, ал. 1-6 от правилника, а именно животното се регистрира в РВМС, издава му се ветеринарномедицински паспорт и медальон и се предава на желаещия с приемо-предавателен протокол.

Отказите да бъдат предоставени кучета от Общинския изолатор както на нас, като юридическо лице с нестопанска цел, така и на граждани от гр. Русе представляват неизпълнение и нарушаване на Разпоредбите на чл. 138, ал. 9 от ППЗВМД  и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 на Община Русе.

 

Господин Йотов,

Всички длъжностни лица и служители от Общинската администрация в Община Русе са длъжни да спазват и изпълняват действащите разпоредби на нормативни актове и решенията на Общинския съвет. Недопустимо е служители на Община Русе да не изпълняват и многократно да нарушават цитираните по-горе разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 4 на Община Русе, като и Решение № 1028/23,06,2006г.  на Общиниския съвет.

От друга страна считаме, че заложената в чл. 70, ал. 2 от ЗВМД евтаназия на животни, освен че е нецивилизована и нехуманна,  е предвидена, като крайна мярка, която трябва да се прилага само в случаите, когато в двуседмичния срок не се явят желаещи да  осиновят животните и да им осигурят хуманно отношение и нормални условия за живот, поради което е недопустимо да се отказва тяхното предаване на желаещи лица, като по този начин невинните животни се обричат на смърт.

Предвид горното моля, в изпълнение на своите правомощия да заповядате на съответните длъжнстни лица и служители в Общинския изолатор за безстопанствени животни:

1. Дейността на общинския изолатор да се ограничава до обработване само на немаркирани като домашни или обработени от кастрационния център животни, приоритетно агресивни такива и до реакция по сигнали и оплаквания на граждани, свързани с немаркирани животни, съгласно предвиденото в Мярка 5  от приетата с Решение  на Общинския съвет на гр. Русе № 1028 по протокол №  48/23.06.2006 г. “ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ”.

2. На всички лица /юридически и физически/ да бъде осигуряван достъп до Общинския изолатор за безстопанствени животни и при изявено желание от тяхна страна да им бъдат предоставяни намиращите се там кучета, съгласно разпоредбите на чл. 138, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 на Община Русе.                                                                                                                    

гр. Русе, 26.01.2007

Подкрепете и петицията на Сдружение “Германо-българска помощ за животните" до кмета на гр. Русе. 

Pin It